TMEAG VIBRANT RAMADHAN 2018 (ENGLISH)

photo5902171052488895396

Come and join us this Ramadhan to recite the Qur’an under the guidance of our well-trained teachers. An opportunity to be among sisters from around the globe in this blessed month of Ramadhan.

This program is open to all sisters (aged 8 and above) and boys aged 8 to 10. Classes are online and on-site (Malaysia Only) and schedules are arranged to suit the month of Ramadhan.

TMEAG VIBRANT RAMADHAN 2018 (ALBANIAN)

photo5902171052488895395

Ejani dhe bashkohuni me ne këtë Ramazan, për të recituar Kur’an nën vëzhgimin e mësueseve tona të trajnuara. Një mundësi që në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, të jeni në mesin e motrave nga e gjithë bota.

Ky program është i hapur për të gjithë motrat  (nga mosha 8 vjeç e lart). Klasat janë Online dhe Onsite (vetëm në White Palm-Tetovë), dhe oraret janë planifikuar që t’i përshtaten muajit të Ramazanit.

TMEAG VIBRANT RAMADHAN 2018 (GERMAN)

5e7bdc6f-b58e-4ea6-bc12-5a99ffce3858

Komm und schlieβe dich uns diesen Ramadan an, um den Koran unter der Leitung unserer gut ausgebildeten Lehererinnen zu rezitieren. Eine Gelegenheit in diesem gesegneten Monat Ramadan unter Schwestern aus aller Welt zu sein.

Dieses Programm ist für alle Schwestern (ab 8 Jahren) . Die Unterrichte sind nur Online, und die Zeitpläne sind so angeordnet, dass sie dem Monat Ramadan entsprechen

VIBRANT RAMADHAN ENGLISH (2018)


PROGRAM DESCRIPTION

– Program dates: 17th May to 14th June 2018 (subject to change with prior notice).

–  Program fees: RM100

– The Riwaya for the program will be only for Hafs ‘An ‘Asim Tariq Ash-Shatibiyyah.

–  Participants will be guided in recitation by our teachers throughout the program.

– Classes are thrice a week.

–  A group of 12 – 15 students for 1 hour 15 minutes per class (subject to change).

– Participants will read where she stops according to her own Khatm pages.

WHAT WILL YOU NEED TO JOIN THE PROGRAM?

– A good and stable internet connection.

– Telegram account: You are required to have this installed before proceeding to registration. Click here to download telegram on your desktop/ phone.

– Skype account: You are required to have this installed before proceeding to registration. Click here to learn step-by-step instructions to download Skype.

– Headset or separate external mic & earphone. (To be used if there are brothers present around you).

– Qur’an (RasmulUthmani the Arabic version, NOT Qur’an Majeed and NOT a color-coded Qur’an Tajweed). Kindly click on this link for the example of the Mushaf used in this program:  http://quran.ksu.edu.sa

**Reason for standardization of Mushaf is because we will only refer to the Rasmul Uthmani Mushaf during the program. Different Mushaf will lead to different pages in the Qur’an and this might delay the class.

TERMS AND CONDITIONS

– The Riwaya for this program will be only for Hafs ‘An ‘Asim Tariq Ash-Shatibiyyah.

– Only paid registration will be considered as participants in this program

– Kindly ensure that you can attend the schedule that you have chosen before making payment. Fees are non-refundable.

– Regretfully we are not able to accept any request to change classes or schedules once registration has been submitted.

– Please use a headphone if there are brothers present around you

– Strictly NO recording is allowed throughout the program.

– Classes will be held on Skype. In the event that Skype is unstable or cannot be used for the class, participants will be directed to use another available online platform that will be advised by the teacher.

– The Academy has the right to reject any participant’s registration if deemed necessary.

VIBRANT RAMADHAN GERMAN (2018)


PROGRAMMBESCHREIBUNG

–  Programmdaten: 17. Mai – 14. Juni 2018 (Änderung vorbehalten).

–  Programmgebühren: 24 Euro

–  Die Riwaya (Leseart) für das Programm wird nur für Hafs ‘An’ Asim Tariq Ash-Shatibiyyah sein.

– Die Teilnehmerinnen werden während des gesamten Programms von unseren Lehrerinnen, in ihrer Rezitation korrigiert.

– Die Unterrichte sind 3 mal pro Woche.

– Eine Gruppe von 12-15 Studentinnen, Unterricht dauert 1 Stunde und 15 Minuten (Änderungen vorbehalten).

– Die Teilnehmerinnen werden im Unterricht mit der Seite fortführen, bei welcher sie zuletzt in ihrem eigenen Khatm stehen geblieben sind.

WAS BRAUCHST DU, UM AM PROGRAMM TEILZUNEHMEN?

– Eine gute und stabile Internetverbindung.

– Telegram-Konto : Du musst dies installieren, bevor du mit der Anmeldung fortfährst. Klicke hier, um Telegram herunterzuladen

– Skype-Konto: Du musst dies installieren, bevor du mit der Anmeldung fortfährst.
Klicken  hier, um eine Schritt-für-Schritt Anleitung für das Herunterladen von Skype zu erhalten.

– Headset, oder separates, externes Mikrofon & Kopfhörer. (Zu verwenden, wenn Brüder  anwesend sind).

– Qur’an (Rasmul Uthmani die arabische Version, KEIN Qur’an Majeed und KEIN farbiger Tajweed Qur’an). Im folgenden Link findest du ein Beispiel des geforderten Mushafs: http://quran.ksu.edu.sa

**Der Grund für die Standardisierung des Mushaf ist der, dass wir uns während des Programms nur auf den Rasmul Uthmani Mushaf beziehen werden. Verschiedene Mushaf werden zu verschiedenen Seiten im Qur’an führen und dies könnte die Klasse verzögern.

ALLGEMEINE ANMELDEBEDINUNGEN

– Die Riwaya (Leseart) für das Programm wird nur für Hafs ‘An’ Asim Tariq Ash-Shatibiyyah sein.

– Nur  Anmeldungen, die mit einer Bezahlung einhergehen, werden für das Programm akzeptiert.

– Bitte vor der Zahlung sicher stellen, dass du an dem gewählten Zeitplan teilnehmen kannst. Keine Rückerstattung des Geldes.

– Bedauerlicherweise können wir keine Anträge auf Änderung von Klassen, oder Zeitplänen annehmen, nachdem die Anmeldung abgeschlossen wurde.

– Bitte benutze Kopfhörer, wenn Brüder in deiner Nähe sind.

– Aufzeichnungen während des gesamten Programms sind strengstens verboten.

– Der Unterricht wird über Skype stattfinden. Für den Fall, dass Skype nicht stabil ist, oder für den Kurs nicht verwendet werden kann, werden die Teilnehmer von der Lehrerin angewiesen, eine andere verfügbare Online-Plattform zu verwenden.

– Die Akademie hat das Recht, die Anmeldung eines Teilnehmers abzulehnen, wenn dies für notwendig erachet wird.

VIBRANT RAMADHAN ALBANIAN (2018)


PËRSHKRIM I PROGRAMIT

– Datat e Programit: 17 Maj- 14 Qershor 2018 (mund të ndryshoj me njoftim paraprak).

–  Tarifa e Programit: 24 Euro

– Kiraeti i këtij programi do të jetë vetëm Hafs ‘An ‘Asim Tariq Ash-Shatibiyyah.

–  Pjesmarrëset do të korigjohen në recitim nga mësueset tona, gjatë gjithë programit.

–  Orët janë 3 herë në javë.

–  Një grup përbëhet prej 12-15 nxënëse, ora zgjat 1 orë e 15 minuta (mund të ndryshoj).

–  Pjesmarrëset do të lexojnë faqet ku kanë mbetur në Hatmen e tyre.

ÇFARË JU NEVOJITET PËR T’JU BASHKUAR PROGRAMIT?

–  Lidhje interneti të mirë dhe të qëndrueshme.

–  Llogari në Telegram: Ju kërkohet që ta instaloni këtë aplikacion përpara se të vazhdoni me regjistrimin. Kliko këtu për të shkarkuar telegramin

–  Llogari në Skype: Ju kërkohet që ta instaloni këtë aplikacon përpara se të vazhdoni me regjistrimin. Kliko këtu për udhëzime hap pas hapi se si të shkarkoni Skype.

–  Kufje me mikrofon ose mikrofon i veçant i jashtëm (Të përdoret nëse afër jush ka të
pranishëm vëllezër).

–  Kur’an (Rasmul Uthmani verzioni arabisht, JO Kur’an Mexhid dhe JO Kur’an i ngjyrosur me rregullat e Texhvidit). Klikoni në këtë link për të parë shembull të Mushafit që do përdoret gjatë programit: http://quran.ksu.edu.sa

**Arsye për standarizimin e Mus’hafit është sepse ne gjatë programit do të referohemi vetëm sipas Mus’hafit Rasmul Uthmani. Mus’haf tjetër pos këtij do të thotë
faqe të ndryshme të ajeteve dhe kapitujve të njejtë, gjë e cilat do të çoj në ngatrresa dhe
vonesa në orë.

TERMAT DHE KUSHTET

– Kiraeti për këtë program do të jetë vetëm për Hafs ‘An ‘Asim Tarik esh-Shatibijjeh.

– Si pjesmarrëse në program do të konsiderohen vetëm ata me regjistrim të paguar.

– Sigurohuni se do mund të merrni pjesë në orarin që keni zgjedhur para se të bëni pagesën. Tarifat janë të pakthyeshme.

– Për fat të keq, nuk mund të pranojmë ndonjë kërkesë për të ndryshuar klasat ose oraret pasi regjistrimi veç më të jetë dorëzuar.

– Ju lutemi përdoni kufje nëse afër jush ka të pranishëm vëllezër.

– Rreptësish ndalohet inçizimi gjatë programit.

– Orët do të mbahen në Skype. Në rasti kur Skype është i paqëndrueshëm ose s’mund të përdoret për orë, pjesmarrëset do të udhëzohen të përdorin platformë tjetër online, sygjeruar nga ana e mësueses.

– Akademia ka të drejët të refuzojë regjistrimin e ndonjë pjesmarrësje, nëse është e nevojshme.

0