The aim of the Nurturing Program is to guide the student to become a wholesome Muslimah, moulding her personality and coaching her in Qur’an recitation. This program also serves as a gateway to attaining a Sanad from one of the Sheikhahs in TMEAG

This program is not intended to train the students to be Qur’an teachers.

Target Audience
For sisters who wish to inspire others

Pre-requisite

  1. Black level of Qur’an recitation

  2. Committed and self-discipline

  3. Willingness to abide by the specified terms & conditions

Learning mode 
Online

Fees
RM 250 / month

Schedule 
Email ask@tmeag.com to inquire

Qëllimi i këtij programi është: që të udhëzojë nxënësen se si të bëhet një Muslimane e dobishme, të formojë karakterin e saj dhe trajnimi i saj në recitimin e Kur’anit. Ky program gjithashtu shërben si një mundësi për arritjen e Senedit nga njëra prej Shejhave të TMEAG.

Ky program nuk ka për qëllim trajnimin e nxënëseve për mësuse të Kur’anit.

Audienca e synuar
Për motrat që dëshirojnë të frymëzojnë të tjerët

Parakusht

  1. Niveli i recitimit duhet të jetë në ngjyrën e Zezë
  2. Përkushtim dhe vetëdisiplinë
  3. Gatishmëri për t’iu përmbajtur termave dhe kushteve të caktuara

Mënyra e mësimit
Online

Tarifa 
60 Euro në muaj

Orari
Dërgoni email në adminbalkan@tmeag.com për të pyetur